Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0010 „Vilkaviškio miesto plėtros strategijos administravimo įgyvendinimas“

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0010 „Vilkaviškio miesto plėtros strategijos administravimo įgyvendinimas“

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – Vilkaviškio miesto VVG) įkurta siekiant pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bei telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kelti Vilkaviškio miesto ekonominę ir socialinę gerovę. Siekiant šių tikslų įgyvendinimo buvo parengta Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. vietos plėtros strategija (toliau – strategija), kuri patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. IV-547. Siekiant savalaikio ir sėkmingo strategijos įgyvendinimo būtina užtikrinti strategijos vykdymą ir administravimą, todėl Vilkaviškio miesto VVG inicijuoja projektą, kurio metu būtų įgyvendinamos šios, Strategijos įgyvendinimui būtinos veiklos: vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas, vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas, vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas, gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą ir rezultatus, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimas.

Įgyvendinamos projekto veiklos prisidės prie palankių sąlygų Strategijos įgyvendinimui t.y. prie Strategijos stebėsenos rodiklių pasiekimo.

Bendra projekto vertė 108 628,31 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 99 938,04 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 8 690,27 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2023 m. sausio 23 d.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *