Projektai

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti Vietos plėtros strategiją „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija 2016 – 2023 metams“.

Vykdomi projektai

Įgyvendinamas projektas „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos rengimas”

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos rengimas“.

Projekto tikslas – parengti Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategiją. Projekto tikslinė grupė – bendruomenė, t. y. vietos gyventojai, vietoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir verslo subjektai, ir vietos valdžios institucijos, įstaigos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2023-04 iki 2023-10.

Bendra projekto vertė – 9.995,08 Eur, iš jų: ES finansavimas – 8.495,81 Eur, Valstybės biudžeto lėšos – 1.499,27 Eur.

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti Vietos plėtros strategiją „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija 2016 – 2023 metams“. Strategijos tikslai – mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste, skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo ir neaktyvių gyventojų užimtumui, lėšos bus skiriamos maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugų teikimo užtikrinimui, savanoriškos pagalbos teikimui namuose bei užimtumo veiklų organizavimui socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, tėvų auginančių vaikus iki 3 m. profesiniam orientavimui ir mokymui, pagalbai neaktyviems darbingiems gyventojams integruotis į darbo rinką suteikiant jiems naujus profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius, konsultacijų teikimui jauno verslo subjektams steigiant ir plėtojant verslą, jaunimo verslumo mokymams bendradarbiaujant su kitomis VVG, priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimui. Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirta 873482,82 Eur. Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų. Pareiškėjų prisidėjimas 75955,03 Eur. (arba 8 proc.). Bendra Strategijos suma 949437,85 Eur.

Pamatyti Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamą projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0010 „Vilkaviškio miesto plėtros strategijos administravimo įgyvendinimas“

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0010 „Vilkaviškio miesto plėtros strategijos administravimo įgyvendinimas“

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – Vilkaviškio miesto VVG) įkurta siekiant pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bei telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kelti Vilkaviškio miesto ekonominę ir socialinę gerovę. Siekiant šių tikslų įgyvendinimo buvo parengta Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. vietos plėtros strategija (toliau – strategija), kuri patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. IV-547. Siekiant savalaikio ir sėkmingo strategijos įgyvendinimo būtina užtikrinti strategijos vykdymą ir administravimą, todėl Vilkaviškio miesto VVG inicijuoja projektą, kurio metu būtų įgyvendinamos šios, Strategijos įgyvendinimui būtinos veiklos: vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas, vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas, vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas, gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą ir rezultatus, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimas.

Įgyvendinamos projekto veiklos prisidės prie palankių sąlygų Strategijos įgyvendinimui t.y. prie Strategijos stebėsenos rodiklių pasiekimo.

Bendra projekto vertė 108 628,31 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 99 938,04 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 8 690,27 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2023 m. sausio 23 d.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.

Įgyvendinti projektai

Įgyvendinamas projektas „Praeitis, kurią reikia prikelti”

2017 m. buvo įgyvendintas projektas „Praeitis, kurią reikia prikelti“. Projekto tikslas – kelti visuomenės susidomėjimą Lietuvos kariuomenės istorija ir didinti šios srities išmanymą. Įgyvendinus projektą sutvarkytos 6 Nepriklausomybės kovose žuvusių karių palaidojimo vietos Vilkaviškio miesto senosiose kapinėse. Visi kapai įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 33578. Paslaugas sudarė kapaviečių sutvarkymas, naujų kryželių pagaminimas, pavardžių ir dalinio teksto iškalimas, antkapių restauravimas, kryželių montavimas.

Nauji kryželiai pagaminti pagal skulptoriaus Gedimino Piekuro parengtą ir patvirtintą modelį. Kryželiai pagaminti iš granitinio akmens, aukštis 84 cm. Projekto biudžetas 2 846,00 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšos – 1 630,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 1 216,00 Eur. Projektas įgyvendintas pagal LR Krašto apsaugos ministerijos veiklos programų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų programą.