Dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – Vilkaviškio miesto VVG) inicijuoja 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos esminį keitimą ir kviečia Vilkaviškio miesto bendruomenę išsakyti / pareikšti nuomonę minėtu klausimu.

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos 1. Tikslo „Mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste“ 1.2. Uždavinio: „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų, įskaitant pabėgėlius, dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“ 1.2.2. veiksme „Sociokultūrinių paslaugų teikimas pabėgėliams siekiant juos integruoti į visuomenę“ numatyti tikslinės grupės dalyviai – pabėgėlio statusą turintys asmenys. Vilkaviškio miesto VVG, įgyvendindama Vietos plėtros strategiją, ėmėsi visų veiksmų, skirtų įgyvendinti veiklas pabėgėlio statusą turinčių asmenų sociokultūrinei integracijai: skelbė   kvietimą (2019 m. spalio 14 d. ) teikti projektinius pasiūlymus, skirtus sociokultūrinių paslaugų teikimo pabėgėliams, siekiant juos integruoti į visuomenę, įgyvendinimui. Negavusi projektinių pasiūlymų, Vilkaviškio miesto VVG 2020-01-24 d. raštu Nr. 2020/01/24 kreipėsi į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Marijampolės skyrių ir 2020-01-27 d. raštu Nr. 2020/01/27 į Pabėgėlių prieglobsčio centrą, prašydama suteikti informaciją apie pabėgėlio statusą turinčius asmenis, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. 2020-01-28 d. gautas Pabėgėlių prieglobsčio centro raštas Nr. J-59, kuriuo Vilkaviškio miesto VVG buvo informuota, kad duomenų apie Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teritorijoje pabėgėlio statusą turinčius asmenis, deklaravusius minėtoje teritorijoje gyvenamąją vietą, nėra.

Dėl išvardintų aplinkybių kyla grėsmė nepasiekti Vietos plėtros strategijos 1. Tikslo „Mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste“ 1.1. Uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų, įskaitant pabėgėlius, dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“, numatyto stebėsenos produkto rodiklio ir jo kiekybinio pokyčio: „Iniciatyvų, skatinančių pabėgėlių integraciją, skaičius“ – įgyvendintas 1 projektas.

Vilkaviškio miesto VVG inicijuoja Vietos plėtros strategijos keitimą: iš 1. Tikslo „Mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste“ 1.2. Uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų, įskaitant pabėgėlius, dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“ išbraukti 1.2.2. veiksmą „Sociokultūrinių paslaugų teikimas pabėgėliams siekiant juos integruoti į visuomenę“, o strategijos lėšas, skirtas šiam veiksmui įgyvendinti, perkelti į 1.2.1 veiksmą, suformuluojant jį į „Užimtumo veiklų organizavimas ir sociokultūrinių paslaugų teikimas soc. atskirtį patiriantiems asmenims“, o 1.2. Uždavinį performuluoti į „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“.

Su Strategijos pakeitimo projekto lyginamuoju variantu galite susipažinti čia.

Kviečiame miesto bendruomenės narius elektroninėmis ryšio priemonėmis: el. paštu info@vilkaviskiomiestovvg.lt, socialinių tinklų paskyroje Facebook „Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė“ ar / ir tel. 8-620-84079 išsakyti / pareikšti nuomonę dėl Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

Vilkaviškio miesto VVG informacija

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *